وبسایت گروه سوناسازان Art Persian building sauna فن و هنر ایران زمین www.healthsauna.ir
 
 
WWW.HEALTHSAUNA.IR
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به سایت گروه سوناسازان خوش آمدید جهت تماس با ما به شماره 09123240237 تماس بفرمایید . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
فیس بوک تا سال 2015 خواهد مرد ; نظر شما چیست?
نوشته شده در شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
ساعت : ٩:٤٧ ‎ب.ظ
نویسنده : { فربد حیدری } Farbod Heidari
نظرات

 

ﺗﻬﺮﺍﻥ - ﺍﯾﺮﻧﺎ - ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ )2015 ( ، 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮒ ﻗﺮﯾﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ، ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ .

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﯾﺮﻧﺎ ﺍﺯ

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ، ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ˈﺿﺮﺏ ﻧﺎﻗﺺ ˈ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﺗﺮﯾﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺳﻄﺤﯽ، ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﺮﮎ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻫﺴﺘﻨد ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ، ﺩﻻﯾﻞ ﺗﺮﮎ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) 48.3 ﺩﺭﺻﺪ ( ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) 13.5 ﺩﺭﺻﺪ (، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻧﻼﯾﻦ ) 12.6 ﺩﺭﺻﺪ ( ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ) 6.0 ﺩﺭﺻﺪ ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ 9 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ 2 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ 2013 ، ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ 110 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺍﺷﺖ 

 

http://www.irna.ir/fa/News/81009660/سایر_حوزه_ها/فیس_بوک_می_میرد


:: برچسب‌ها: اخبار, اخبار و خبر روز, شبکه